Skip to main content Skip to search

پروژه سالن همایش های بین المللی اصفهان

پروژه سالن همایش های بین المللی اصفهان

سالن همایش های بین المللی اصفهان اولین پروژه GRC در کشور ایران است که توسط یک شرکت داخلی تولید و اجرا شد. این پروژه توسط شرکت دیسمان انجام شد و مورد تمجید بزرگان صنعت ساختمان ایران و جهان قرار گرفت، تا آنجا که انجمن بین المللی GRCA این پروژه را در میان پروژه های شاخص خود در جهان قرار داد.